omuzeju

Организациона структура

Управљање

Управни одбор Народног музеја управља радом Народног музеја, утврђује и доноси основне документе који дефинишу делатност музеја, пословну и развојну политику, годишње програме и финасијске планове рада, статусна питања.

Председник Управног одбора Народног музеја је:

др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду

Чланови Управног одбора Народног музеја су:

Никола Кусовац, историчар уметности, музејски саветник у пензији

Милован Витезовић, књижевник

др Ивана Поповић, археолог, научни саветник у Археолошком институту САНУ

Оливера Марковић, археолог, начелник Одељења за културно наслеђе у Министарству културе и информисања

Бранка Иванић, историчар уметности, музејски саветник, Народни музеј у Београду

Андреј Старовић,  археолог, виши кустос, Народни музеј у Београду

Управни одбор именован је у августу 2013. године.

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора Народног музеја је:

Зоран Килибарда, економиста, супервизор и главни и одговорни уредник часописа компаније Параграф, Београд

Чланови Надзорног одбора Народног музеја су:

Ђурђа Јанићијевић, правник, начелник Одељења за опште-правне послове и послове јавних набавки у Министарству културе и информисања

Петар Петровић, виши кустос, Народни музеј у Београду

Руковођење

Директор Народног музеја организује и руководи рад установе, извршава одлуке о стратешком развоју музеја које доноси Управни одбор, предлаже програм рада и спроводи усвојене планове и програме, доноси акт о организацији и ситематизацији послова и друга општа акта, води рачуна о дневном пословању установе.

Од септембра 2012. године директор Народног музеја је мр Бојана Борић-Брешковић.