Стручни испити 2018

Информације о полагању стручних испита

 

Информација о полагању стручног испита за обављање послова у оквиру делатности заштите културних добара у музејској делатности (заштита уметничко-историјских дела као покретних културних добара)

Основ за полагање стручног испита

Чланом 66 Закона о културним добрима (“Службени гласник РС“ 71/94) предвиђено је да послове у делатности заштите културних добара могу обављати лица

У погледу стручне спреме, законом се предвиђа да је то висока стручна спрема а само за послове из члана 65, став 1, тачка 8 и 11, предвиђа се да је то најмање средња стручна спрема у четворогодишњем трајању.

Утврђивање стручне оспособљености за раднике који раде на пословима заштите врши се полагањем стручног испита. Полагање стручних испита по струкама и начин полагања прописује Министар културе. Министар културе донео је Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 11/96 и 15/96.

Кандидати који положе стручни испит добијају уверење да су положили стручни испит и да су стекли стручно звање и то:

Установа у којој се полаже испит

Стручни испит за рад у музејској делатности према одредби члана 68 полаже се у Народном музеју у Београду (Трг Републике 1а, Београд). Стручни испит се полаже пред комисијом коју именује Директор Народног музеја као централне установе заштите у музејској делатности.

Време полагања стручног испита

Стручни испит се по правилу полаже у два испитна рока:

Пријава испита

Пријаве за полагање стручног испита установе за своје кандидате подносе на формулару који се прилаже уз ову информацију. Пријава и прилози се подносе у три примерка.

За мајски рок пријаве се подносе најкасније до 1. мајa а за новембарски рок најкасније до 1. новембра текуће године.

Садржина стручног испита

Стручни испит се састоји од:

  1. Општи део – Прописи у области заштите културних добара и Уставно уређење
  2. Посебни део – Музеологија
  3. Посебни део – Техничка заштита уметничко-историјских дела
  4. Страни језик по избору кандидата*
  5. *Напомена: Кандидати са средњом и вишом школском спремом не полажу страни језик

Кандидат је положио стручни испит ако писмени рад буде позитивно оцењен и положи све испите из усменог дела.

Кандидат који из два предмета има оцену Није положио у наредном року може поново да приступи полагању целог испита. Испит се може полагати само два пута.

Кандидат који из једног усменог предмета добије оцену Није положио се упућује да по истеку рока од 30 дана, од дана полагања, приступи на поправни испит И ако том приликом добије оцену Положио са тим даном добија уверење о положеном стручном испиту и стеченом стручном звању.

Кандидат који положи све предмете из усменог дела али за кога комисија установи пропусте у писменом раду, упућује се да рад доради по примедбама комисије и накнадно га достави а рад се разматра по истеку 30 дана. Уколико дорађени писмени рад буде прихваћен са тим даном добија уверење о положеном стручном испиту и стеченом стручном звању.

ПРИЈАВУ можете преузети на два начина:

ПРЕУЗМИ

Уз пријаву доставити:

Због радова на реконструкцији, санацији и адаптацији зграде Народног музеја сви који желе информације у вези полагања стручног испита или конкурисања за стицање вишег стручног звања могу позвати Јасмина Паповића на телефон 011/2625-161 или на 060 807-5118.

Кандидати који лично предају радове могу их донети Јасмину Паповићу у Музеј Вука и Доситеја, ул. Господар Јевремова 21.

—-

Стручни испити – новембар 2018

Предавања из предмета:

  1. Општи део – Прописи у области заштите културних добара и Уставно уређење
  2. Посебни део – Музеологија
  3. Посебни део – Техничка заштита уметничко-историјских дела

биће одржана дана 26.11.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама Музеја Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21.

Полагање стручног испита у новембарском испитном року 2018. године заказано је за 30.11.2018. године, са почетком у 9:00 часова у просторијама Народног музеја у Београду, Трг Републике 1а (улаз са Трга Републике)

  —-

Преузмите Материјал за припрему предмета Конзервација