Josif-Klek-Reklame.jpg

Стручни испити и стицање стручних звања

Информација о полагању стручног испита за обављање послова у оквиру делатности заштите културних добара у музејској делатности (заштита уметничко-историјских дела као покретних културних добара)

 

Основ за полагање стручног испита

Чланом 66 Закона о културним добрима (“Службени гласник РС“ 71/94) предвиђено је да послове у делатности заштите културних добара могу обављати лица

1. са одговарајућом стручном спремом
2. са положеним стручним испитом

У погледу стручне спреме, законом се предвиђа да је то висока стручна спрема а само за послове из члана 65, став 1, тачка 8 и 11, предвиђа се да је то најмање средња стручна спрема у четворогодишњем трајању.

Утврђивање стручне оспособљености за раднике који раде на пословима заштите врши се полагањем стручног испита. Полагање стручних испита по струкама и начин полагања прописује Министар културе. Министар културе донео је Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 11/96 и 15/96.

Кандидати који положе стручни испит добијају уверење да су положили стручни испит и да су стекли стручно звање и то:

1. кандидати са високом стручном спремом – стручно звање, кустос, конзерватор, односно рестауратор

2. кандидати са средњом или вишом стручном спремом – стручно звање техничара (техничар конзерватор, препаратор, водич, техничар документариста, техничар за реализацију музејских програма и слично у зависности од посла који у својој установи кандидат обавља).

 

Установа у којој се полаже испит

Стручни испит за рад у музејској делатности према одредби члана 68 полаже се у Народном музеју у Београду (Трг Републике 1а, Београд). Стручни испит се полаже пред комисијом коју именује Директор Народног музеја као централне установе заштите у музејској делатности.

 

Време полагања стручног испита

Стручни испит се по правилу полаже у два испитна рока:

мајски рок – у другој половини маја (по устаљеној пракси последње недеље маја или прве недеље јуна)
новембарски рок – у другој половини новембра (по устаљеној пракси последње недеље новембра или прве недеље децембра)

 

Пријава испита

Пријаве за полагање стручног испита установе за своје кандидате подносе на формулару који се прилаже уз ову информацију. Пријава и прилози се подносе у три примерка.

За мајски рок пријаве се подносе најкасније до 1. мајa а за новембарски рок најкасније до 1. новембра текуће године.

 

Садржина стручног испита

Стручни испит се састоји од:

а) писменог дела, где кандидат који полаже испит ради писмени рад под надзором ментора који, по правилу, треба да има највише музејско звање, музејског саветника а у изузетним случајевима одговарајуће научно звање везано за тему писменог рада за кандидате са високом стручном спремом. А за кандидате са средњом и вишом спремом, ментор по правилу треба да најмање има звање вишег кустоса.

б) усменог дела, где кандидат који полаже испит, полаже усмено испите прописане програмом из већ наведеног правилника.

1. Општи део – Прописи у области заштите културних добара и Уставно уређење
2. Посебни део – Музеологија
3. Посебни део – Техничка заштита уметничко-историјских дела
4. Страни језик по избору кандидата*

*Напомена: Кандидати са средњом и вишом школском спремом не полажу страни језик

Кандидат је положио стручни испит ако писмени рад буде позитивно оцењен и положи све испите из усменог дела.
Кандидат који из два предмета има оцену Није положио у наредном року може поново да приступи полагању целог испита. Испит се може полагати само два пута.
Кандидат који из једног усменог предмета добије оцену Није положио се упућује да по истеку рока од 30 дана, од дана полагања, приступи на поправни испит И ако том приликом добије оцену Положио са тим даном добија уверење о положеном стручном испиту и стеченом стручном звању.
Кандидат који положи све предмете из усменог дела али за кога комисија установи пропусте у писменом раду, упућује се да рад доради по примедбама комисије и накнадно га достави а рад се разматра по истеку 30 дана. Уколико дорађени писмени рад буде прихваћен са тим даном добија уверење о положеном стручном испиту и стеченом стручном звању.

 

ПРИЈАВУ можете преузети на два начина:

1. кликом на реч преузми

2. десним кликом на реч преузми и притиском на опцију Save link as… па потом Save.

ПРЕУЗМИ

Уз пријаву доставити:

Копију дипломе о стеченом степену стручне спреме у три примерка.

Потврду установе у којој је кандидат запослен о дужини стручног оспособљавања у три примерка.

Хабилитациони рад са мишљењем ментора у три примерка.

Доказ о уплати 8.500,00 динара на име трошкова полагања стручног испита на жиро рачун Народног музеја. Жиро рачун  бр. 840-31120845-93. Модел: 97. Позив на број: 82-02341-04-01-742314-00.

Због радова на реконструкцији, санацији и адаптацији зграде Народног музеја сви који желе информације у вези полагања стручног испита или конкурисања за стицање вишег стручног звања могу позвати Јасмина Паповића на телефон 011/2625-161 или на 060 807 5118.

 

Кандидати који лично предају радове могу их донети Јасмину Паповићу у Музеј Вука и Доситеја, ул. Господар Јевремова 21.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

ПРЕДАВАЊЕ из предмета УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ПРОПИСИ за кандидате за стручни испит Милорад Живковић ће одржати у понедељак, 22. маја 2017, у 10:00 у просторијама Музеја Вука и Доситеја (Господар Јевремова 21, Београд).

СТРУЧНИ ИСПИТ ће бити одржан у понедељак, 29. маја 2017, с почетком у 10:00, у просторијама Музеја Вука и Доситеја (Господар Јевремова 21, Београд).

  —-

Преузмите Материјал за припрему предмета Конзервација

 —-

Информација о стицању виших звања у музејској делатности:

Виша звања у музејској делатности