Josif-Klek-Reklame.jpg

Stručni ispiti i sticanje stručnih zvanja

Informacija o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova u okviru delatnosti zaštite kulturnih dobara u muzejskoj delatnosti (zaštita umetničko-istorijskih dela kao pokretnih kulturnih dobara)

 

Osnov za polaganje stručnog ispita

Članom 66 Zakona o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS“ 71/94) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica

1. sa odgovarajućom stručnom spremom
2. sa položenim stručnim ispitom

U pogledu stručne spreme, zakonom se predviđa da je to visoka stručna sprema a samo za poslove iz člana 65, stav 1, tačka 8 i 11, predviđa se da je to najmanje srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju.

Utvrđivanje stručne osposobljenosti za radnike koji rade na poslovima zaštite vrši se polaganjem stručnog ispita. Polaganje stručnih ispita po strukama i način polaganja propisuje Ministar kulture. Ministar kulture doneo je Pravilnik o programu stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara i načinu njegovog polaganja, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 11/96 i 15/96.

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju uverenje da su položili stručni ispit i da su stekli stručno zvanje i to:

1. kandidati sa visokom stručnom spremom – stručno zvanje, kustos, konzervator, odnosno restaurator

2. kandidati sa srednjom ili višom stručnom spremom – stručno zvanje tehničara (tehničar konzervator, preparator, vodič, tehničar dokumentarista, tehničar za realizaciju muzejskih programa i slično u zavisnosti od posla koji u svojoj ustanovi kandidat obavlja).

 

Ustanova u kojoj se polaže ispit

Stručni ispit za rad u muzejskoj delatnosti prema odredbi člana 68 polaže se u Narodnom muzeju u Beogradu (Trg Republike 1a, Beograd). Stručni ispit se polaže pred komisijom koju imenuje Direktor Narodnog muzeja kao centralne ustanove zaštite u muzejskoj delatnosti.

 

Vreme polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka:

majski rok – u drugoj polovini maja (po ustaljenoj praksi poslednje nedelje maja ili prve nedelje juna)
novembarski rok – u drugoj polovini novembra (po ustaljenoj praksi poslednje nedelje novembra ili prve nedelje decembra)

 

Prijava ispita

Prijave za polaganje stručnog ispita ustanove za svoje kandidate podnose na formularu koji se prilaže uz ovu informaciju. Prijava i prilozi se podnose u tri primerka.

Za majski rok prijave se podnose najkasnije do 1. maja a za novembarski rok najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

 

Sadržina stručnog ispita

Stručni ispit se sastoji od:

a) pismenog dela, gde kandidat koji polaže ispit radi pismeni rad pod nadzorom mentora koji, po pravilu, treba da ima najviše muzejsko zvanje, muzejskog savetnika a u izuzetnim slučajevima odgovarajuće naučno zvanje vezano za temu pismenog rada za kandidate sa visokom stručnom spremom. A za kandidate sa srednjom i višom spremom, mentor po pravilu treba da najmanje ima zvanje višeg kustosa.

b) usmenog dela, gde kandidat koji polaže ispit, polaže usmeno ispite propisane programom iz već navedenog pravilnika.

1. Opšti deo – Propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i Ustavno uređenje
2. Posebni deo – Muzeologija
3. Posebni deo – Tehnička zaštita umetničko-istorijskih dela
4. Strani jezik po izboru kandidata*

*Napomena: Kandidati sa srednjom i višom školskom spremom ne polažu strani jezik

Kandidat je položio stručni ispit ako pismeni rad bude pozitivno ocenjen i položi sve ispite iz usmenog dela.
Kandidat koji iz dva predmeta ima ocenu Nije položio u narednom roku može ponovo da pristupi polaganju celog ispita. Ispit se može polagati samo dva puta.
Kandidat koji iz jednog usmenog predmeta dobije ocenu Nije položio se upućuje da po isteku roka od 30 dana, od dana polaganja, pristupi na popravni ispit I ako tom prilikom dobije ocenu Položio sa tim danom dobija uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.
Kandidat koji položi sve predmete iz usmenog dela ali za koga komisija ustanovi propuste u pismenom radu, upućuje se da rad doradi po primedbama komisije i naknadno ga dostavi a rad se razmatra po isteku 30 dana. Ukoliko dorađeni pismeni rad bude prihvaćen sa tim danom dobija uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

 

PRIJAVU možete preuzeti na dva načina:

1. klikom na reč preuzmi

2. desnim klikom na reč preuzmi i pritiskom na opciju Save link as… pa potom Save.

PREUZMI

Uz prijavu dostaviti:

Kopiju diplome o stečenom stepenu stručne spreme u tri primerka.

Potvrdu ustanove u kojoj je kandidat zaposlen o dužini stručnog osposobljavanja u tri primerka.

Habilitacioni rad sa mišljenjem mentora u tri primerka.

Dokaz o uplati 8.500,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita na žiro račun Narodnog muzeja. Žiro račun  br. 840-31120845-93. Model: 97. Poziv na broj: 82-02341-04-01-742314-00.

Zbog radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji zgrade Narodnog muzeja svi koji žele informacije u vezi polaganja stručnog ispita ili konkurisanja za sticanje višeg stručnog zvanja mogu pozvati Jasmina Papovića na telefon 011/2625-161 ili na 060 807 5118.

 

Kandidati koji lično predaju radove mogu ih doneti Jasminu Papoviću u Muzej Vuka i Dositeja, ul. Gospodar Jevremova 21.

VAŽNO OBAVEŠTENjE:

PREDAVANjE iz predmeta USTAVNO UREĐENjE I PROPISI za kandidate za stručni ispit Milorad Živković će održati u ponedeljak, 22. maja 2017, u 10:00 u prostorijama Muzeja Vuka i Dositeja (Gospodar Jevremova 21, Beograd).

STRUČNI ISPIT će biti održan u ponedeljak, 29. maja 2017, s početkom u 10:00, u prostorijama Muzeja Vuka i Dositeja (Gospodar Jevremova 21, Beograd).

  —-

Preuzmite Materijal za pripremu predmeta Konzervacija

 —-

Informacija o sticanju viših zvanja u muzejskoj delatnosti:

Viša zvanja u muzejskoj delatnosti