Josif-Klek-Reklame.jpg

Виша звања у музејској делатности

Информација о стицању виших звања у музејској делатности

Виша стручна звања за стручњаке који обављају послове у музејској делатности у РС стичу се у складу са одредбама Правилника о вишим стручним звањима у музејима Републике Србије, који је донео Директор Народног музеја у Београду, заведен под дел.бр. 352/90 од 28.06.2007. године.

Уз ову информацију се објављују Правилник о вишим стручним звањима и формулар пријаве за стицање вишег стручног звања.

Документа можете преузети на два начина:

1. кликом на реч преузми

2. десним кликом на реч преузми и притиском на опцију Save link as… па потом Save.

ПРЕУЗМИ формулар

ПРЕУЗМИ Правилник о вишим стручним звањима

Уз пријаву доставити:

– Диплому о завршеној школи (фотокопија)

– Уверење о положеном стручном испиту и претходно стеченом вишем звању (фотокопије)

– Потврду да је кандидат одговарајући број година радио на пословима у претходном звању

– Радна биографија кандидата са библиографијом радова

– Хабилитациони рад

– Мишљење ментора

– Доказ о уплати 5.500,00 динара на име трошкова рада Комисије на жиро рачун Народног музеја. Жиро рачун  бр. 840-31120845-93. Модел: 97. Позив на број: 82-02341-04-01-742314-00.

Напомена: Пријава и прилози се подносе у три примерка.