U domenu obrade podataka o muzejskom fondu Srbije, jedan od važnih strateških ciljeva Narodnog muzeju u Beogradu, kao centralne ustanove zaštite, jeste izgradnja jedinstvenog Muzejskog informacionog sistema Srbije – MISS, zasnovanog na savremenim, međunarodno utvrđenim muzeološkim i tehnološkim standardima.

Planski razvoj MISS-a počeo je 1995. godine kreiranjem Strateške studije razvoja kojom je, kroz povezanost poslovnih procesa i klasa podataka unutar muzeja kao poslovnog sistema, definisana i njegova struktura. Godinu dana kasnije, implementiran je prvi, od ukupno 11 podsistema – Centralni registar pokretnih kulturnih dobara Srbije. Centralnim registrom omogućeno je formiranje osnovne elektronske evidencije muzejskih predmeta u Srbiji, zasnovane na minimumu podataka potrebnih za opis muzejskih predmeta prema aktuelnim međunarodnim muzejskim standardima. U ovom periodu, obrada podataka obavljana je na nivou pojedinačnih muzeja koji nisu bili međusobno povezani, a objedinjavanje i administracija dostavljenih podataka vršeni su u Narodnom muzeju u Beogradu.

U narednim fazama razvoja, u Narodnom muzeju je nastavljen dalji razvoj MISS-a u skladu sa postavljenom strategijom. Kreirana je savremena, proširena baza podataka MISS, kojom su obuhvaćeni podaci tri centralna podsistema MISS-a: Dopuna muzejskog fonda – akvizicija, Naučno-stručna obrada i ,delimično, Smeštaj muzejskog fonda. Više od 220.000 prethodno unetih podataka u Centralni registar muzeja Srbije importovano je u novu, jedinstvenu bazu MISS-a, čime je obezbeđen kontinuitet obrade. Takođe, kreirana je i programska podrška koja omogućava da se podaci iz različitih muzejskih baza podataka importuju u centralnu bazu MISS-a. Baza je postavljena na server angažovanog internet provajdera, a administracija podataka se obavlja u Narodnom muzeju, korišćenjem posebno kreiranog administratorskog programskog modula.

Muzeji Srbije danas pristupaju bazi podataka MISS upotrebom web programskog paketa ETERNITAS, koji je razvijen kao savremena specijalizovana aplikacija namenjena radu muzejskih stručnjaka. U okviru sistema evidentirani su svi muzeji i muzejske zbirke Srbije, a kroz  desetine radionica obavljena je i obuka oko tri stotine muzejskih stručnjaka, koji su dobili odgovarajuće naloge za pristup sistemu.

Dalji razvoj MISS-a, projektovanje i uvođenje u upotrebu ostalih podsistema, uz upotrebu aktuelnih savremenih informatičkih metoda i tehnika, omogućava efikasnije korišćenje podataka koji se odnose na muzejski fond Srbije, kako unutar muzeja, tako i prema okruženju.

Internet prezentacija Muzejskog informacionog sistema Srbije: www.eternitas.rs

Pročitajte više o projektu MISS u publikaciji Review of the National Center for Digitization:

The Eternitas Web Application – Implementation Step of the Museum Information System of Serbia

Museum Information System of Serbia Recent Approach to Database Modeling

Goran Gavrilović

g.gavrilovic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više