Zainteresovani kandidati  prijave za polaganje stručnog ispita u novembarskomispitnom roku 2023. godine mogu podneti Narodnom muzeju Srbije u periodu od 12. septembra do 2. oktobra 2023. godine na Obrascu koji se može preuzeti na kraju Obaveštenja.

Polaganje stručnog ispita se organizuje i sprovodi u skladu sa odredbama Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita u muzejskoj delatnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 118/2021).

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, u skladu sa odredbama člana 6. Pravilnika, dostavlja se:

1)    Fotokopija diplome o stečenom stepenu stručne spreme, u tri primerka(potrebno je da jedna fotokopija diplome bude overena)

2)    Potvrda ustanove u kojoj je kandidat zaposlen o dužini stručnog osposobljavanja, u tri primerka

3)    Dokaz o uplati 10.000,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita na žiro račun Narodnog muzeja br. 840-31120845-93, Model: 97, Poziv na broj: 82-02341-04-01-742314-00

U skladu sa članom 10. Pravilnika, kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem, uz Prijavu za polaganje stručnog ispita su u obavezi da dostave u tri primerka popunjen Obrazac pod nazivom Prijava predloga teme rada za polaganje stručnog ispita, koji se može preuzeti na kraju Obaveštenja.

Komisija za polaganje stručnog ispita u muzejskoj delatnosti će po okončanom postupku razmatranja prijava predloga teme kandidata u novembarskom ispitnom roku 2023. godine, blagovremeno objaviti na internet stranici Muzeja Listu kandidata kojima je odobrena tema rada u postupku polaganja stručnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2023. godine. Nakon objavljivanja Liste kandidata kojima je odobrena tema rada, kandidatima će biti ostavljen primeren rok za dostavljanje habilitacionog rada sa mišljenjem mentora, u tri primerka.

O datumu održavanja konsultacija i datumu polaganja stručnog ispita pred Komisijom za polaganje stručnog ispita, kandidati će biti naknadno obavešteni.

Za dodatne informacije kontakt osoba je tehnički sekretar Komisije, Jasmin Papović, tel: +381 60 807 5118; e-mail: j.papovic@narodnimuzej.rs

Obrazac prijave 

Prijava predloga teme