O delatnosti Mihaila Valtrovića, „čuvara“ Narodnog muzeja od 1881. do 1905, na zaštiti kulturnog nasleđa svedoči dopis poslat  6. avgusta 1883. godine  Načelstvu Sreza ključkog u Kladovu. Valtrović im piše da je obavešten  da  ribari već nekoliko meseci neposredno ispod Trajanove table lože vatru, što uništava natpis na tabli.  „Ovakav postupak je za osudu i ne služi na čast današnjem  naraštaju u Srbiji“,  naglašava Valtrović i primećuje  da „Trajanovu tablu poznaju svi naučnici sveta i štovaoci starina“. Valtrović moli Načelstvo da se preduzmu mere kako se ne bi dalje uništavao natpis. Kao rezultat njegove inicijative, nadležne institucije su se anagažovale da se spreči dalje loženje vatre ispod Trajanove table.

Valtrović o zaštiti Trajanove table

Način citiranja u literaturi:  Arhiv Narodnog muzej (ANM) 160/1883

Pročitajte više