У домену обраде података о музејском фонду Србије, један од важних стратешких циљева Народног музеју у Београду, као централне установе заштите, јесте изградња јединственог Музејског информационог система Србије – МИСС, заснованог на савременим, међународно утврђеним музеолошким и технолошким стандардима.

Плански развој МИСС-а почео је 1995. године креирањем Стратешке студије развоја којом је, кроз повезаност пословних процеса и класа података унутар музеја као пословног система, дефинисана и његова структура. Годину дана касније, имплементиран је први, од укупно 11 подсистема – Централни регистар покретних културних добара Србије. Централним регистром омогућено је формирање основне електронске евиденције музејских предмета у Србији, засноване на минимуму података потребних за опис музејских предмета према актуелним међународним музејским стандардима. У овом периоду, обрада података обављана је на нивоу појединачних музеја који нису били међусобно повезани, а обједињавање и администрација достављених података вршени су у Народном музеју у Београду.

У наредним фазама развоја, у Народном музеју је настављен даљи развој МИСС-а у складу са постављеном стратегијом. Креирана је савремена, проширена база података МИСС, којом су обухваћени подаци три централна подсистема МИСС-а: Допуна музејског фонда – аквизиција, Научно-стручна обрада и ,делимично, Смештај музејског фонда. Више од 220.000 претходно унетих података у Централни регистар музеја Србије импортовано је у нову, јединствену базу МИСС-а, чиме је обезбеђен континуитет обраде. Такође, креирана је и програмска подршка која омогућава да се подаци из различитих музејских база података импортују у централну базу МИСС-а. База је постављена на сервер ангажованог интернет провајдера, а администрација података се обавља у Народном музеју, коришћењем посебно креираног администраторског програмског модула.

Музеји Србије данас приступају бази података МИСС употребом web програмског пакета ЕТЕРНИТАС, који је развијен као савремена специјализована апликација намењена раду музејских стручњака. У оквиру система евидентирани су сви музеји и музејске збирке Србије, а кроз  десетине радионица обављена је и обука око три стотине музејских стручњака, који су добили одговарајуће налоге за приступ систему.

Даљи развој МИСС-а, пројектовање и увођење у употребу осталих подсистема, уз употребу актуелних савремених информатичких метода и техника, омогућава ефикасније коришћење података који се односе на музејски фонд Србије, како унутар музеја, тако и према окружењу.

Интернет презентација Музејског информационог система Србије: www.eternitas.rs

Прочитајте више о пројекту МИСС у публикацији Review of the National Center for Digitization:

The Eternitas Web Application – Implementation Step of the Museum Information System of Serbia

Museum Information System of Serbia Recent Approach to Database Modeling

Горан Гавриловић

g.gavrilovic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више