Obaveštenje kandidatima

Osnov za polaganje stručnog ispita

Članom 66. Zakona o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS“ 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakon) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica sa odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom.

U pogledu stručne spreme, poslove utvrđene članom 65. tač. 1) do 7) i tač. 9) i 10) ovog zakona, mogu obavljati lica s visokom stručnom spremom, a poslove iz tač. 8) i 11) lica s najmanje srednjom stručnom spremom u četvorogodišnjem trajanju.

Utvrđivanje stručne osposobljenosti za lica koja rade na poslovima zaštite vrši se polaganjem stručnog ispita. Polaganje stručnih ispita po strukama i način polaganja propisuje Ministar kulture.

Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 118/2021 od 09. 12. 2021. godine.

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

Kandidati sa visokom stručnom spremom mogu steći stručno zvanje: kustos, konzervator-restaurator, muzejski dokumentarista, muzejski edukator – pedagog u zavisnosti od posla koji u ustanovi kandidat obavlja.

Kandidati sa srednjom ili višom stručnom spremom mogu steći stručno zvanje: tehničar konzervator-restaurator, tehničar preparator, muzejski vodič, tehničar dokumentarista, tehničar za realizaciju muzejskih programa u zavisnosti od posla koji u ustanovi kandidat obavlja.

Termini polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se, po pravilu, polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

Prijava ispita

Prijave za polaganje stručnog ispita podnose na  FORMULARU PRIJAVE 

U slučaju da kandidat samostalno podnosi prijavu, u formularu ne popunjava delove koji se odnose na ustanovu.

Uz Prijavu za polaganje stručnog ispita nepohodno je dostaviti:

Prijava za polaganje stručnog ispita i navedeni prilozi podnose se u tri primerka.

Prijava za polaganje stručnog ispita u majskom roku podnosi se najkasnije do 01. maja, a za polaganje stručnog ispita u novembarskom roku najkasnije do 01. novembra tekuće godine.

U skladu sa članom 10. Pravilnika, kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem, uz Prijavu za polaganje stručnog ispita su u obavezi da dostave i popunjen dokument PRIJAVA PREDLOGA TEME ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA.

Sadržina stručnog ispita

Stručni ispit se sastoji od:

1) Usmenog dela – u skladu sa posebnim delom Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara kandidati polažu sledeće predmete:

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem:

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem:

2) Pismenog dela –  koji podrazumeva pismeni rad napisan pod nadzorom mentora koji je u zvanju muzejskog savetnika, a izuzetno u odgovarajućem naučnom zvanju koje je u vezi sa temom pismenog rada kandidata sa visokom stručnom spremom.

Kandidat dostavlja Komisiji predlog teme za pismeni rad. Ispitivač za određeni predmet određuje naslov teme i daje potrebne instrukcije kandidatu za izradu pismenog rada. Kandidat dostavlja pismeni rad najkasnije 15 dana pre početka stručnog ispita.

Kandidat može pristupiti usmenom polaganju ispita ako je njegov pismeni rad pozitivno ocenjen.

Uspeh kandidata 

Uspeh kandidata ocenjuje se sa „položio“ ili „nije položio“.

Kandidat je položio stručni ispit ako je dobio pozitivne ocene iz svih predmeta i pismenog rada.

Kandidat koji dobije ocenu „nije položio“ iz dva predmeta ili iz neopravdanih razloga ne dođe na ispit ili deo ispita upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

Kandidat koji iz jednog predmeta dobije ocenu „nije položio“ može taj predmet ponovo polagati po isteku roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja. Ako i u ovom roku dobije ocenu „nije položio“ upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

Kandidat može najviše dva puta polagati stručni ispit.

SPISAK LITERATURE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA

Spisak literature –Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite

Spisak literature – Muzeologija i muzeografija

Spisak literature – Muzejska dokumentacija

Spisak literatura – Tehnička zaštita umetničko – istorijskih predmeta

Spisak literature – Muzejska edukacija

Spisak literature – Digitalizacija

Prilozi za digitalizaciju

Komisija za polaganje stručnog ispita

 

Prijavu za polaganje stručnog ispita i spiskove literature možete preuzeti na dva načina:

1.) Klikom na reč FORMULAR PRIJAVE odnosno Spisak literature za predmet – odnosno Komisija za polaganje stručnog ispita

2.) Desnim klikom na reč FORMULAR odnosno Spisak literature za predmet – odnosno Komisija za polaganje stručnog ispita i pritiskom na opciju Save link as… pa potom Save.

Pročitajte više