Obaveštenje kandidatima u vezi sa polaganjem stručnog ispita u majskom ispitnom roku 2023. godine

zainteresovani kandidati  prijave za polaganje stručnog ispita u majskom ispitnom roku 2023. godine mogu podneti Narodnom muzeju Srbije u periodu od 16. marta do 3. aprila 2023. godine na Obrascu koji se može preuzeti na kraju Obaveštenja.

Polaganje stručnog ispita se organizuje i sprovodi u skladu sa odredbama Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita u muzejskoj delatnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 118/2021).

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, u skladu sa odredbama člana 6. Pravilnika, dostavlja se:

1)    Fotokopija diplome o stečenom stepenu stručne spreme, u tri primerka

2)    Potvrda ustanove u kojoj je kandidat zaposlen o dužini stručnog osposobljavanja, u tri primerka

3)    Dokaz o uplati 10.000,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita na žiro račun Narodnog muzeja br. 840-31120845-93, Model: 97, Poziv na broj: 82-02341-04-01-742314-00

U skladu sa članom 10. Pravilnika, kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem, uz Prijavu za polaganje stručnog ispita su u obavezi da dostave u tri primerka popunjen Obrazac pod nazivom Prijava predloga teme rada za polaganje stručnog ispita, koji se može preuzeti na kraju Obaveštenja.

Komisija za polaganje stručnog ispita u muzejskoj delatnosti će po okončanom postupku razmatranja prijava predloga teme kandidata u majskom ispitnom roku 2023. godine, blagovremeno objaviti na internet stranici Muzeja Listu kandidata kojima je odobrena tema rada u postupku polaganja stručnog ispita u majskom ispitnom roku 2023. godine. Nakon objavljivanja Liste kandidata kojima je odobrena tema rada, kandidatima će biti ostavljen primeren rok za dostavljanje habilitacionog rada sa mišljenjem mentora, u tri primerka.

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da će polaganje stručnog ispita u muzejskoj delatnosti u majskom ispitnom roku 2023. godine biti realizovano dana 05.06.2023. godine sa početkom u 10:00 časova u objektu Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a. Takođe, obaveštavamo kandidate da će konsultacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita u majskom roku 2023. biti realizovane on-lajn uz pomoć platforme za video komunikaciju Google Meet. Termin održavanja konsultacija je 29.05.2023. godine. Svim kandidatima će naknadno biti prosleđeno obaveštenje u vezi sa rasporedom održavanja konsultacija iz svakog pojedinačnog predmeta.

Svi zainteresovani kandidati koji žele da prisustvuju konsultacijama dužni su da pribave neophodnu opremu kako bi bili u mogućnosti da slušaju konsultacije putem platforme za video komunikaciju Google meet, što podrazumeva sledeće:

  1. Desktop ili laptop računar sa kamerom i mikrofonom
  2. Internet konekciju
  3. Gmail/ Google Meet nalog

Kandidati koji ispunjavaju propisane uslove za polaganje stručnog ispita u obavezi su da tehničkom sekretaru komisije dostave adresu svog Gmail/ Google Meet naloga, kako bi se ispunili tehnički uslovi za održavanje konsultacija po predmetima.

Za dodatne informacije kontakt osoba je tehnički sekretar Komisije, Jasmin Papović, tel: +381 60 807 5118; e-mail: j.papovic@narodnimuzej.rs

Prijava-predloga-teme-za-polaganje-stručnog-ispita

Formular prijave

Spisak kandidata kojima je odobrena tema rada, maj 2023.

Pročitajte više