Архивска грађа обухвата бројна сведочанства о раду Народног музеја у Београду, од његовог оснивања до данас. Овај богат ресурс подразумева постојање документације различитог типа. У њу спадају општа архива, пописи дела, подаци о поклонима и откупима, досијеи изложби, досијеи запослених, различити записници, разноврсна кореспонденција, подаци о сарадњи са другим установама, и друго. Мањи део фонда чине архивске књиге – деловодни протоколи, дневници финансијског пословања, књиге утисака, књиге дежурстава и друго.

Архивска грађа о делатности Музеја, посебно до 1881. године, али и из других периода, чува се и у Архиву Србије, а она за период између два светска рата, у Архиву Југославије.

Сакупљена архивска грађа, својеврсно „памћење“ музеја, пружа податке о свакодневном функционисању музеја кроз дуги низ година, али и важне трагове о пристизању појединих предмета у музеј или уступању дела фонда музеја приликом формирања нових установа културе. И више од тога – она је ресурс за реконструкцију тока културно-историјских збивања на територији Србије, и шире, културних политика, места музеја у култури, културних појава и феномена крајем 19. и у 20. веку.

Документи из архивске грађе могу се добити на увид уз посебан захтев и у адекватном року.

Kонтакт: dokumentacijanm@narodnimuzej.rs

Прочитајте више