NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE: ANALIZA PRAVNOG OKVIRA NA PRIMERU TRADICIONALNE KERAMIČKE PROIZVODNjE

mr Biljana Đorđević

2012, 111 str, ilustr, 24 cm

Muzeološke sveske, 15

ISBN 978 – 86 – 7269 – 138 – 2

Zaštita kulturnog nasleđa obuhvata danas brigu ne samo o pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, već i o nematerijalnom nasleđu – praksama, izrazima, znanjima i veštinama, kao i s njima povezanim predmetima i kulturnim prostorima, koje zajednice i grupe ljudi doživljavaju kao deo svog kulturnog nasleđa (poput usmene tradicije, plesa, običaja ili veštine vezane za stare zanate). Autorka u publikacija analizira važeće konvencije, evropske i srpske propise koji se odnose na očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i njihovo sprovođenje na primeru zaštite jedne tradicionalne veštine – grnčarstva. Navedeni zakoni, konvecije, deklaracije i uredbe sistematizovani su u prilogu knjige po organizacijama i zemljama koje su ih donele, sa odgovarajućim internet adresama i linkovima.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više