Управљање

Управни одбор Народног музеја управља радом Народног музеја, утврђује и доноси основне документе који дефинишу делатност музеја, пословну и развојну политику, годишње програме и финасијске планове рада, статусна питања.

Председник Управног одбора Народног музеја је:

Управни одбор именован је у августу 2013. године.

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора Народног музеја је:

Чланови Надзорног одбора Народног музеја су:

Руковођење

Директор Народног музеја организује и руководи рад установе, извршава одлуке о стратешком развоју музеја које доноси Управни одбор, предлаже програм рада и спроводи усвојене планове и програме, доноси акт о организацији и ситематизацији послова и друга општа акта, води рачуна о дневном пословању установе.

Од септембра 2012. године директор Народног музеја је мр Бојана Борић-Брешковић.

Организациона структура Народног музеја

Прочитајте више