Hronološki okviri

Zbirka Đerdap, koja se čuva u Arheološkom muzeju Đerdapa, jedna je od najreprezentativnijih sistematski prikupljenih arheoloških zbirki u Srbiji. Rezultat je višedecenijskih istraživanja regije Gvozdena vrata tokom kojih su otkrivene i naseobine i nekropole srednjovekovnog doba, od vremena Seobe naroda pa sve do 15. veka.

Varvari na rimskoj i vizantijskog granici

Raznorodni nalazi, posebno primerci nakita 5–6. veka, ukazuju na značaj koji su „ varvari” imali u odbrani granice na kraju kasnoantičkog i početkom ranovizantijskog doba. Naseljavanje „ varvara” prvo kao federata, a potom i kao vladajućeg elementa u pojedinim gradovima, oblikovalo je političku, ekonomsku, kao i privatnu sferu, i uticalo na pojavu novih elemenata materijalne kulture, od nakita do keramičkih posuda. Ovi nalazi pomažu u ustanovljavanju demografskih promena i obima uticaja koji je imala kultura Germana i Seoba naroda. Istraženi lokaliteti potvrđuju i podatke iz pisanih izvora o upadima Slovena preko granice na Dunavu u 6. veku (fibula iz Velesnice).

Artefakti

Nalazi iz srednjovekovnih naselja i nekropola koji se čuvaju u Zbirci Đerdap, iz stambenih objekata, otpadnih jama i jama-ostava, prvorazredan su izvor informacija. Alatke, poput sekira, motika, budaka, raonika, dleta, udica, ukazuju na ekonomske osnove zajednica u Podunavlju. Keramičke posude daju podatke o svakodnevnici, išrani i organizaciji domaćinstva. Nakit upućuje na status, stalež i ukuse stanovnika, kontakte i veze, a predmeti hrišćanskog karaktera na privatnu pobožnost. Zajedno su pokazatelj postepenog vraćanja života u opustele podunavske tvrđave i gradove, te o značaju dunavske granice i u srednjovekovnom dobu.

Arheološki lokaliteti

U zbirci Đerdap izdvajaju se značajne celine koje potiču sa istraživanja lokaliteta:

Kustos zbirke: Gordana Grabež, viši kustos

opdir@narodnimuzej.rs

Pročitajte više