Rekognisciranje područja opštine Babušnica, projekat Narodnog muzeja u Beogradu, otpočeo je 2004. godine pod rukovodstvom Ace Đorđevića (a.djordjevic@narodnimuzej.rs), i koncipiran je kao deo obimnijeg projekta pod nazivom Arheološka karta Srbije.

Opština Babušnica se nalazi u jugoistočnoj Srbiji. Površine je 592 km2. Opštinu čine 53 naseljena mesta, sa oko 15.000 stanovnika. Područje karakteriše visok indeks demografskog starenja i stalni odliv stanovništva, što je nametnulo obavezu hitnog rekognosciranja ove teritorije. Oskudni podaci geološke, antropogeografske i etnološke literature dali su 124 indikativna toponima, koja sasvim izvesno predstavljaju arheološke lokalitete na ovom području. Sistematsko rekognisciranje podrazumevalo je evidentiranje, dokumentovanje i sistematizaciju svih arheoloških lokaliteta koji su, što se pokazalo već prilikom prve kampanje, ozbiljno ugroženi neovlašćenim radom divljih kopača, tzv. zlatara. Rekogniscirana su sva 53 naselja i dokumentovano je preko 150 arheoloških lokaliteta i kultnih mesta, od neolita do kasnog srednjeg veka. Svi lokaliteti su dokumentovani foto i video zapisima, intervjuisan je veliki broj meštana, a za određeni broj lokaliteta izrađene su skice.

Pored obilja pokretnog i nepokretnog materijala, kao poseban kuriozitet izdvajamo izuzetan nalaz sa lokaliteta Crkvište na seoskom groblju u selu Bratiševcu, na kojem je pronađen donji deo monumentalne antičke skulpture. Zanimljivo je pomenuti i da se u ataru sela Modra Stena naišlo na kasnoantički objekat sa grobnicom.

Pročitajte više