Tokom 2010. godine započela je realizacija projekta Narodnog muzeja u Beogradu Tumačenje, poreklo i distribucija kamenih sirovina sa neolitskih i eneolitskih lokaliteta centralnog Balkana, čiji je rukovodilac mr Vera Bogosavljević Petrović (v.bogosavljevic@narodnimuzej.rs). Istraživanja koja definišu vezu između izvora kamenih sirovina i procesa njihove distribucije u mreži naselja i specijalizovanih kampova, u periodu neolita i eneolita centralnog Balkana, prvenstveni su cilj ovog projekta.

Istraživanja obuhvataju prikupljanje dokumentarne građe objavljenih mineraloško-petrografskih analiza izvršenih na artefaktima pronađenim u naseljima, sistematizacija građe formiranjem jedinstvene petroarheološke baze podataka, terenska rekognosciranja mikroležišta kamenih sirovina, tezaurus petroarheoloških analiza, traseološke analize na izdvojenom oruđu iz naselja (Vinča-Belo brdo, Crkvine i Belovode) i radionica u blizini rudnih izvora. Petrološka rekognosciranja su obavljena i u okolini lokaliteta Belovode i okoline Kraljeva, čime je pokrivena potencijalna zona eksploatacije kamenih sirovina sa više neolitskih i paleolitskih lokaliteta (Zapadno Pomoravlje sa padinama planine Jelice, Troglava i Golije). Prikupljen veliki broj uzoraka sirovina iz geoloških ležišta, čija je petrološka identifikacija preliminarno završena, omogućava po prvi put u našoj arheološkoj praksi postupak korelacije sa rezultatima analize sirovina iz naselja.

Planira se formiranje zbirke uzoraka neolitskog/eneolitskog oruđa sa identifikovanim vrstama sirovina od kojih su izrađena, kao i uređivanje fonda publikovanih i analizovanih tragova upotrebe (etalon zbirka), koja bi se koristila kao model, analogija i pomagalo za buduća arheološka istraživanja tehnologije okresanog kamena vinčanske kulture u Srbiji.

Jedinstvena petroarheološka baza podataka će u skorijoj budućnosti biti dostupna širim naučnim krugovima. Ovaj uređeni niz podataka može mozaičke slike neolitskog sveta da integriše u govor konkretnih slika, od rekonstrukcije međusobnih veza naselja do uočavanja eventualnog grupisanja, ili ekstralokalnih kontakata i mehanizma saradnje.

Pročitajte više