Informacija o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova u okviru delatnosti zaštite kulturnih dobara u muzejskoj delatnosti (zaštita umetničko-istorijskih dela kao pokretnih kulturnih dobara)

Osnov za polaganje stručnog ispita

Članom 66 Zakona o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS“ 71/94) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica

U pogledu stručne spreme, zakonom se predviđa da je to visoka stručna sprema a samo za poslove iz člana 65, stav 1, tačka 8 i 11, predviđa se da je to najmanje srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju.

Utvrđivanje stručne osposobljenosti za radnike koji rade na poslovima zaštite vrši se polaganjem stručnog ispita. Polaganje stručnih ispita po strukama i način polaganja propisuje Ministar kulture. Ministar kulture doneo je Pravilnik o programu stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara i načinu njegovog polaganja, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 11/96 i 15/96.

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju uverenje da su položili stručni ispit i da su stekli stručno zvanje i to:

Ustanova u kojoj se polaže ispit

Stručni ispit za rad u muzejskoj delatnosti prema odredbi člana 68 polaže se u Narodnom muzeju u Beogradu (Trg Republike 1a, Beograd). Stručni ispit se polaže pred komisijom koju imenuje Direktor Narodnog muzeja kao centralne ustanove zaštite u muzejskoj delatnosti.

Vreme polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka:

Prijava ispita

Prijave za polaganje stručnog ispita ustanove za svoje kandidate podnose na formularu koji se prilaže uz ovu informaciju. Prijava i prilozi se podnose u tri primerka.

Za majski rok prijave se podnose najkasnije do 1. maja a za novembarski rok najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Sadržina stručnog ispita

Stručni ispit se sastoji od:

  1. Opšti deo – Propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i Ustavno uređenje
  2. Posebni deo – Muzeologija
  3. Posebni deo – Tehnička zaštita umetničko-istorijskih dela
  4. Strani jezik po izboru kandidata*
  5. *Napomena: Kandidati sa srednjom i višom školskom spremom ne polažu strani jezik

Kandidat je položio stručni ispit ako pismeni rad bude pozitivno ocenjen i položi sve ispite iz usmenog dela.

Kandidat koji iz dva predmeta ima ocenu Nije položio u narednom roku može ponovo da pristupi polaganju celog ispita. Ispit se može polagati samo dva puta.

Kandidat koji iz jednog usmenog predmeta dobije ocenu Nije položio se upućuje da po isteku roka od 30 dana, od dana polaganja, pristupi na popravni ispit I ako tom prilikom dobije ocenu Položio sa tim danom dobija uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

Kandidat koji položi sve predmete iz usmenog dela ali za koga komisija ustanovi propuste u pismenom radu, upućuje se da rad doradi po primedbama komisije i naknadno ga dostavi a rad se razmatra po isteku 30 dana. Ukoliko dorađeni pismeni rad bude prihvaćen sa tim danom dobija uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

PRIJAVU možete preuzeti na dva načina:

PREUZMI

Uz prijavu dostaviti:

Zbog radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji zgrade Narodnog muzeja svi koji žele informacije u vezi polaganja stručnog ispita ili konkurisanja za sticanje višeg stručnog zvanja mogu pozvati Jasmina Papovića na telefon 011/2625-161 ili na 060 807-5118.

Kandidati koji lično predaju radove mogu ih doneti Jasminu Papoviću u Muzej Vuka i Dositeja, ul. Gospodar Jevremova 21.

—-

Stručni ispiti – novembar 2018

Predavanja iz predmeta:

  1. Opšti deo – Propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i Ustavno uređenje
  2. Posebni deo – Muzeologija
  3. Posebni deo – Tehnička zaštita umetničko-istorijskih dela

biće održana dana 26.11.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Muzeja Vuka i Dositeja, Gospodar Jevremova 21.

Polaganje stručnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2018. godine zakazano je za 30.11.2018. godine, sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike)

—-

Preuzmite Materijal za pripremu predmeta Konzervacija

 

Pročitajte više