Sakupljanje i čuvanje knjiga u Narodnom muzeju u Beogradu započeto je istovremeno sa osnivanjem Muzeja, 1844. godine. Ovakav odnos prema knjizi bio je posledica činjenice i okolnosti da su Narodna biblioteka i Muzej, tokom više decenija u 19. veku, bili jedna ustanova. Inventarisanje stručne literature u Muzeju datira od 1890. godine, od kada počinje i sistematska nabavka knjiga i časopisa iz oblasti arheologije, umetnosti, numizmatike, istorije i srodnih naučnih disciplina. Naša specijalna biblioteka, kao jedna od najstarijih u Srbiji, danas poseduje oko 96.000 bibliografskih jedinica za čije se pretraživanje, uz klasične lisne, može koristiti i elektronski katalog , kojim je obuhvaćeno 70% knjižnog fonda.

Pored inostranih i domaćih monografskih publikacija (36.200), časopisa (1.328 naslova sa približno 60.000 svezaka) i elektronskih optičkih diskova (150), posebnu vrednost bibliotečkog fonda predstavlja kolekcija stare i retke knjige, kojoj svakako treba pridružiti i raritetne primerke srpske periodike 19. veka. Mnoga izdanja, osobito pojedine enciklopedije i kompleti inostranih časopisa koji izlaze više od jednog veka, mogu se naći jedino u našoj Biblioteci, tako da je ona nezamenljiv izvor informacija za domaće istraživače.

Kontakt: biblioteka@narodnimuzej.rs

Pročitajte više