Dokumentarna građa je važan resurs za izučavanje muzejskih predmeta i aktivnosti Narodnog muzeja u Beogradu. Obuhvata dokumente različitog tipa, od utvrđenog postupka akvizicije, stručne obrade, foto-dokumentacije, preko dosijea izložbi do hemerotečke građe. Organizovana je u dva osnovna segmenta – arheološku dokumentaciju i dokumentaciju istorije umetnosti.

Arheološku dokumentarnu građu čine fotografije i podaci o predmetima koji se čuvaju u arheološkim zbirkama, kao i dokumentacija koja je pratila arheološka istraživanja Narodnog muzeja (dnevnici iskopavanja, foto-dnevnici i fotografije, planovi, beleške istraživača…)

U dokumentarnoj građi istorije umetnosti nalaze se podaci, fotografije i druga svedočanstva o autorima i delima koja su deo umetničkog fonda Muzeja, o načinu na koji su ona „živela“ kroz izložbe i bila predmet naučnih studija.

Dokumentarna građa može se dobiti na uvid uz poseban zahtev i u adekvatnom roku.

Kontakt: dokumentacijanm@narodnimuzej.rs

Pročitajte više